Privātuma politika

1.      VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kādā veidā SIA Veho, reģistrācija numurs: 40203326581 (turpmāk – “Datu pārzinis” vai “Veho”), iegūst, apstrādā un glabā personas datus, un sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk - Regula) un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.2.  Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., datu subjektu (turpmāk – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

1.3. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

2.     DATU PĀRZIŅA KONTAKTINFORMĀCIJA

2.1. Datu pārzinis: SIA Veho, reģ. Nr. 40203326581. Kontaktadrese: Varšavas iela 4, Rīga, LV-1003. E-pasta adrese: [email protected], telefons: (+371) 67 099 888.

2.2. Veho kā Datu pārzinis veic darbību Latvijas Republikas teritorijā un izpilda Regulas prasības Latvijā.

3.     APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU VEIDI

3.1. Lielāko daļu personas datu Veho iegūst izmantojot internetveikala vietni un e-pastu. Oriģinālo Mercedes-Benz AG aksesuāru interneta vietnē:  www.mbshop.lv (turpmāk tekstā – Internetveikals), Veho iegūst personas datus no klientiem un personām, kas apmeklē Internetveikala mājaslapu. Nosūtot personas datus Veho , datu pārraides savienojums tiek šifrēts.

3.2. Apmeklējot un izmantojot Internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

3.3. Veho , sniedzot pakalpojumus, kā Datu pārzinis apstrādā personas datus šādiem nolūkiem (mērķiem):

Personas datu apstrādes nolūki

Apstrādātie personas dati

Pieteikums preču vai pakalpojumu iegādei: Vārds, uzvārds, adrese, telefons, e-pasts, apmaksas veids.
Darījuma dati Pasūtījuma un rēķina sagatavošanai: Vārds, uzvārds, adrese, telefons, e-pasts; piegādes adrese, iegādātās preces, cena.
Pasūtījuma izpilde, uzskaite un sniegto pakalpojumu maksājumu izpildes administrēšana: Vārds, uzvārds, adrese, telefons, e-pasts; piegādes adrese, iegādātās preces, maksājuma summa, rēķina / pasūtījuma numurs.
Saziņa ar klientu: Klienta kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese.
Klientu sniegtās informācijas uzkrāšana par konsultācijām, sūdzību izskatīšanu vai palīdzības nodrošināšanu: Vārds, uzvārds, klienta sniegtie personas dati, kā arī jebkuru citu informāciju, kura iesniegta Veho vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar Datu pārzini.

3.4. Veho kā Datu pārzinis neapstrādā īpašas kategorijas personas datus par Jums.

3.5. Veho kā apstrādātājs var saņemt dažādus personas datus no saviem klientiem gadījumos, kad Veho, nodrošina dažādu preču vai pakalpojuma iegādi Internetveikalā.

3.6. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

3.7. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3.8. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.9. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4.     PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKIE PAMATI

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a)   Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (piemēram, pieteikums preču vai paskalojuma iegādei, līdz apmaksas veikšanai);

b)     apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (apmaksa par preču vai paskalojuma iegādi ir veikta);

c)      apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Datu pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (norēķinu informācijas uzkrāšana grāmatvedības normatīvo aktu izpildei);

f)   apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamat tiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns (Klientu datu uzkrāšana, Datu subjektu iesniegumu un sniegto atbilžu uzkrāšana).

5.     PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

5.1. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi Veho uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjer dienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis.

5.2. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc Veho maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS, reģistrācijas Nr. 12268475, juridiskā adrese: Tartu mnt. 80d, 10112 Tallina, Igaunijas Republika, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Maksekeskus AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40203388134, juridiskā adrese: Brīvības gatve 204B, Rīga, LV-1039, Latvijas Republika.

5.3. Pēc pieprasījuma Veho var nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

6.     PERSONAS DATU GLABĀŠANA

6.1. Veho glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

6.1.1.  personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

6.1.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

6.1.3. ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

6.1.4. kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

6.2. Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

7.      DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

7.1. Saskaņā ar Regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

7.1.1.  piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā.

7.1.2. pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

7.1.3. dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

7.1.4. atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

7.1.5.  ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai Veho īslaicīgi, pavisam pārtrauc apstrādāt visus Jūsu personas datus.

7.2. Lai piekļūtu saviem personas datiem, kurus Veho apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts: SIA “ Veho ”, adrese: Varšavas iela 4, Rīga, LV-1003 vai elektroniski parakstīts iesniegums, kas nosūtīts uz Veho e-pasta adresi: [email protected].

7.3. Veho veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

7.4. Pretenziju gadījumā Datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, +371 67223131, [email protected])

8.     SĪKDATNES (COOKIES)

8.1. Apmeklējot Internetveikalu var tikt izmantotas sīkdatnes. No tehniskā viedokļa runa ir par tā dēvētajām HTMLsīkdatnēm un līdzīgiem programmatūras rīkiem, piemēram, tīmekļa/DOM krātuvi vai vietējiem koplietotajiem objektiem (tā dēvētajām “Flash sīkdatnēm”), ko kopumā dēvējam par sīkdatnēm.

8.2. Sīkdatnes ir mazas datnes, kas jūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā tiek izvietotas jūsu atvērtajā tīmekļu vietnē caur datoru, piezīmjdatoru vai mobilo ierīci. Šīs datnes var lietot, lai, piemēram, noteiktu, vai ierīcē jau iepriekš ir izveidots savienojums ar mūsu tīmekļa vietnēm, ņemtu vērā jūsu vēlamo valodu vai citus iestatījumus, piedāvātunoteiktas funkcijas (piemēram, tiešsaistes veikalu, automobiļa konfigurācijas rīku), vai noteiktu jūsu intereses, ņemotvērā to, kā lietojat mūsu tīmekļa vietnes. Sīkdatnes var ietvert arī personas datus.

8.3. Izmantoto sīkdatņu apjoms un veids, apmeklējot Internetveikalu, ir atkarīgs no tā, kādas mūsu tīmekļa vietņu zonas lietojat, un, vai mūsu Content Management sistēmā ir apstiprināta tādu sīkdatņu lietošana, kas nav tehniski nepieciešamas. Plašāku informāciju un izvēles iespējas skatiet šeit.

8.4. Turklāt sīkdatņu izmantošana ir atkarīga arī no Jūsu izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas (piem., Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). Vairums tīmekļa pārlūkprogrammu ir iestatītas tā, lai automātiski pieņemtu noteiktas sīkdatnes, taču šo iestatījumu lielākoties var mainīt. Jau esošās sīkdatnes jūs jebkurā laikā varat izdzēst.

8.5. Tīmekļa/DOM krātuves un vietējo koplietoto objektu sīktdatnes varat jebkurā brīdī dzēst. Lai uzzinātu, kā to izdarīt jūsu izmantotajā pārlūkprogrammā vai ierīcē, skatiet ražotāja instrukciju, kas pieejama šeit.

8.6. Gluži kā sīkdatņu lietošanas apstiprinājums (piekrišana), tā arī to noraidīšanas un dzēšanas procedūra ir atkarīga no izmantotās ierīces un tīmekļa pārlūkprogrammas. Ja lietojat vairākas ierīces vai tīmekļa pārlūkprogrammas, tad varat pieņemt dažādus lēmumus vai iestatījumus.

8.7. Ja noraidāt sīkdatņu lietošanu vai tās dzēšat, atsevišķas Internetveikala vietņu funkcijas, iespējams, ir pieejamas ierobežotā apjomā vai nav pieejamas vispār.

9.     NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Šī ir privātuma politikas dokumenta versija Nr.2022/01.

9.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma.

9.3. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.mbshop.lv

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.